Kraków 2007-06-24

Galicyjski Biuletyn Origami nr 33 (02/2007)

Spis treści

 1. Wstępniak

 2. VI Plener Origami – relacja

 3. Masters of Origami w Hamburgu

 4. Kurs animatorów

 5. Wystawa "Witajcie w naszej bajce" w Gliwicach

 6. Konferencja SNM w Muszynie

 7. Lokalne konferencje KO SNM

 8. Galicyjskie spotkania z origami – piknik origami

 9. Cykliczne spotkania origami w Polsce.

 10. Polskie źródła informacji o origami.

 11. W najbliŜszym czasie w Polsce i na świecie.

 12. Uwagi końcowe

1. Wstępniak

Nawet nie wiemy, kiedy upłynął miniony rok szkolny. Wiele imprez i spotkańorigami oraz mnóstwo nowych modeli.

2. VI Plener Origami – relacja

W ostatnich dniach kwietnia, jak co roku spotkaliśmy sięw Porębie na VI Plenerze Origami organizowanym przez GalicyjskąGrupęOrigami. Jak zwykle była to najlepsza okazja, aby spotkaćosoby zainteresowane origami ze wszystkich stron Polski, poznaćnajnowsze modele polskich kreatorów, oglądnąćz otwartymi ustami wystawęplenerową, pokazaćswoje osiągnięcia i wymienićsiędoświadczeniami. W tym roku mieliśmy bardzo licznągrupęgości zagranicznych. Mamy nadzieję, Ŝe wspólnie spędzony czas zaowocuje licznymi kontaktami w ciągu najbliŜszego roku i na następnym plenerze zobaczymy owoce tej współpracy.

Gośćmi specjalnymi pleneru byli Annette i Paul Hassenforder, którzy specjalnie dla nas jechali z południowej Francji do południowej Polski przez cztery dni swoim samochodem kempingowym. Niektórzy mieli okazjęzobaczyćwcześniej ich specjalność– kapelusze wykonane technikącrumplingu. Jednak wystawa modeli Paula i Annette wykraczała daleko poza kapelusze – przywieźli kompletne stroje, do kapeluszy dodając sukienki, bluzki, spódnice i inne niezbędne elementy stroju damskiego. Ich wystawa wzbudziła zasłuŜone głosy podziwu (u tych, którzy byli w stanie wydaćz siebie głos).

TakŜe warsztaty Paula i Annette przyciągnęły wielu uczestników pleneru, którzy składali razem z nimi serwety pokazujące techniki crumplingu, kapelusze, nadmuchiwane balony w kształcie ryb, rafęi inne modele crumplingu. Dziękujemy za cięŜkąpracę, podzielenie sięz nami swoimi pomysłami, doświadczeniem i radościąze składania origami.

W tym roku szczególnie licznie przyjechali goście zagraniczni, którzy stanowili ¼ wszystkich uczestników Pleneru. Oprócz gości specjalnych z Francji, na plener przyjechała liczna ekipa zWęgier i z Czech. W efekcie Plener rozbrzmiewał wieloma językami: polskim, angielskim, francuskim, węgierskim, czeskim i niemieckim – moŜe czas na rozszerzenie nazwy o słowo „międzynarodowy”? ☺Goście zWęgier (Judit Sagi i Balazs Frim) zapoznali nas z technikąskładania na mokro (wet folding) na przykładzie smoka autorstwa Judit. Przywieźli takŜe zaproszenie na organizowane przez siebie imprezy (szczegóły w zapowiedziach poniŜej).

Jako, Ŝe Kraków obchodzi w tym roku 750 rocznicęlokacji nowego miasta (obecnie Stare Miasto) z dala od zatłoczonego Wawelu, postanowiliśmy wprowadzićdo programu pleneru elementy historyczne. PoniewaŜzgodnie z nowymi poglądami edukacyjnymi Smok Wawelski jest waŜnąpostaciąhistoryczną, uznaliśmy Go za odpowiedniego patrona naszego Pleneru.

Plener zaczęliśmy od zrobienia smoczej skóry pod kierunkiem Ady Zawadzkiej. Mała wystawa prezentowała wizerunki, co waŜniejszych przedstawicieli smoczych rodów, smoki były takŜe tematem konkursu na model origami i jednym z tematów quizu sprawdzającego znajomośćorigami wśród uczestników.

Warunki konkursu na model smoka były mordercze – organizatorzy liczyli, Ŝe dzięki temu nie będąmusieli fundowaćnagrody. OtóŜmodel miał przedstawiaćSmoka Wawelskiego w krakowskiej rogatywce z pawim piórem, a wszystko miało byćzłoŜone z co najwyŜej dwu kartek papieru. Niestety organizatorzy przeliczyli sięnie doceniając talentu Tomka Siwaka, który zdecydowanie zwycięŜył składając pięknego smoka zgodnie z warunkami konkursu. Za karęzwycięzca musiał poprowadzićserięwarsztatów poświęconych poszczególnym elementom zwycięskiego modelu (pawie pióro, rogatywka, smok machający skrzydłami

– zamiast takiego nagrodzonego).

Niektórzy uczestnicy Pleneru wykazali sięduŜąkreatywnościąprezentując smoka w stadium jajka (BarbaraPfützner), czy smoka bez smoka – tylko fragmentyzakrwawionych ofiar oraz złamanego zęba (P&AHassenforder).

Kolejnym smoczym akcentem były smocze ciasteczka BasiPfützner oraz smocze pierniczki upieczone przez KasięJaśkowiec i IrenęHorodecką.

Jak zwykle waŜnym elementem Pleneru były zajęcia poświęcone związkom origami zmatematykąi edukacją. Pierwszym elementem tego nurtu było spotkanie grupy roboczejSNM „Origami i Matematyka”. Spotkanie było zaplanowane przez koordynatora grupyroboczej KrystynęBurczyk jako omówienie konspektu lekcji matematyki z wykorzystaniemorigami i podzielenie siędoświadczeniami nauczycieli matematyki w tym zakresie.Niespodziewanie okazało się, Ŝe tematem tym sątakŜe bardzo zainteresowani gościezagraniczni i wymiana doświadczeńobjęła takŜeWęgry, Czechy i Francję.

W nurcie edukacyjno-matematycznym znajdowały siętakŜe liczne modele geometryczne,między innymi Buds zaprojektowane przez Jeannine Mosely oparte o składanie wzdłuŜkrzywych (dla niewtajemniczonych: jest to zastosowanie geometrii róŜniczkowej będącejpostrachem studiów matematycznych i technicznych) oraz struktury samonośne RonaldaResha – warsztaty prowadził Wojciech Burczyk. Ze standardowych modeli geometrycznychmieliśmy okazjęskładaćmozaiki (Izabela Ralska, Krystyna Burczyk), kusudamy (MariaJilling, Agnieszka Gołembiewska, Barbara Pfützner), modele wielościanów (WojciechBogacz) sześcian zmieniający sięw roŜę, czyli Magic Rose Cube Valerii Vann (Anna Miętka)oraz formy modułowe T.Kawasaki (Marcela Buřilová).

W nurcie edukacyjnym znalazły siętakŜe zajęcia nastawione na nasząedukację. EwaKowalczyk poprowadziła zajęcia poświęcone kompozycji, które dały nam wskazówki, w jakisposób lepiej eksponowaćmodele origami.

Plener obfitował oczywiście równieŜw modele nie związane z matematyką. W czasie zaplanowanych warsztatów i free-folding składaliśmy modele zwierząt, kwiaty i modele wzbudzające uśmiech. Na trudniejszym końcu tego spektrum znajdowały sięmodele Grzegorza Bubniaka, który uczył swojej salamandry i zakładek. Na łatwym końcu znalazły sięmodele przywiezione przez ZsuzsannęKricskovics – sąto modele kierowane do dzieci, w zadziwiający sposób łączące dwie cechy: sąbardzo proste, ładne, a nie sąprymitywne.

Adam Szewczyk jak zwykle uczył róŜy. Bolek Gargol pokazywał motywy z sercem, Ela Udziela – lilięwodną(projekt autorski). Zsuzsanna Takács – kwiaty.

Dwa warsztaty były poświęcone lalkom – Basi Pfützner i Ewy Kowalczyk oraz Haliny Rościszewskej-Narloch.

PoniewaŜnie samym origami człowiek Ŝyje, Plener zawierał takŜe program rozrywkowy. Pierwszego wieczoru mieliśmy okazjęzobaczyćzdjęcia z wystaw i konferencji origami (a jednak wygląda na to, Ŝe samym origami ☺), a potem pośpiewaći potańczyćprzy ognisku. Gwiazdąwieczoru była Agnieszka Gołembiewska (sonatinka).

Drugiego wieczoru uczestnicy Pleneru mieli okazjęsprawdzićswojąwiedzęw czterech konkurencjach: znajomości kreatorów origami, znajomości sławnych modeli origami, znajomości sławnych modeli geometrycznych, i znajomości smoków. W konkursie wzięły udział zespoły narodowe, w tym dwa polskie. Konkurencja była wyrównana, zwycięŜył polski zespół pod wodząGrzegorza Bubniaka.

Wystawa modeli prezentowanych na wystawie prezentowała sięznacznie lepiej niŜw latach poprzednich. Zawdzięczamy to Ewie Kowalczyk, która zaaranŜowała i skomponowała całąwystawę, dzięki czemu piękne modele przywiezione przez uczestników zyskały równie piękny sposób ekspozycji.

W części artystycznej Pleneru Adam Szewczyk zaprezentował wspaniałe kopie grafik M. C. Eschera.

Mimo powszechnego poczucia sytuacji osiołka, któremu w Ŝłoby dano, nikt nie zakończył tragicznąśmierciągłodową, ani z niewyspania. Wróciliśmydo domu zpięknymi modelami w oczach i na zdjęciach, nowymi pomysłami, nowymi znajomościami i nadziejąna ponowne spotkanie za rok.

Zdjęcia z Pleneru moŜecie takŜe znaleźćna stronach:

http://fotoforum.gazeta.pl/72,2,884,61707257,61707257,0,2.html?v=2 http://www.origami.art.pl/relacja41.html

Na kolejny Plener zapraszamy w pierwszy weekend maja od 2 do 4 maja 2008.

3. Masters of Origami w Hamburgu

Wystawa Masters of Origami w Salzburgu stała sięwydarzeniem roku 2005 w świecie origami. Zgromadzone na niej prace stały sięprzesądzającym argumentem w dyskusji czy origami to sztuka, czy tylko robótki ręczne. Wystawa cieszyła siętak duŜym zainteresowaniem (w Salzburgu odwiedziło jąponad 70 tysięcy zwiedzających), Ŝe organizatorzy postanowili pokazaćjątakŜe w innych miastach.

Museum für Kunst und Gewerbe w Hamburgu gości obecnie tęwystawę. Wystawa została otwarta 11 maja 2007 i jest czynna do 28 sierpnia 2007. Stanowi ona świetnąilustracjęobecnych trendów origami. Gorąco zachęcamy wszystkich do jej odwiedzenia w czasie wakacyjnych wędrówek.

http://www.mkg-hamburg.de/mkg.php/en/sonderausstellungen/aktuell/detail/~S000323/~P1/

4. Kurs animatorów

W miesiącach marzec – maj 2007 odbył sięw Chorzowie kurs animatorów origami prowadzony przez KrystynęBurczyk i BarbaręPfützner, który ukończyło 11 uczestniczek.. Celem kursu było przygotowanie animatorów do sprawnego poprowadzenia zajęćorigami z uczniami. Kurs trwał 25 godzin. W czasie kursu uczestniczki wykazały sięumiejętnościązłoŜenia ponad 20 modeli stanowiących przegląd róŜnych nurtów origami i technik stosowanych przez współczesnych kreatorów.

5. Wystawa "Witajcie w naszej bajce" w Gliwicach

Dnia 30 marca 2007 roku w Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Czwartaków odbył sięwernisaŜwystawy origami. Organizatorami wystawy były gliwickie nauczycielki Irena Janas ze Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Halina Rościszewska-Narloch ze Szkoły Podstawowej nr 1. Relacja i zdjęcia z wystawy znajdująsięna stronie Haliny Rościszewskiej-Narloch www.origami.friko.pl

6. Konferencja SNM w Muszynie

XVI Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki trwała od 26 do 29 stycznia 2007. Hasło tegorocznej konferencji brzmiało „Matematyka – nasza niedostrzegalna kultura”. W konferencji wzięło udział ponad 500 nauczycieli matematyki szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych a takŜe pracowników wyŜszych uczelni z całego kraju.

Podczas konferencji odbyły siędwa warsztaty poświęcone origami: „Origami. Jak tworzyćformy geometryczne o ciekawym kształcie?” (czyli Fold & Curve) oraz „ Origami. ZłóŜi odetnij!” (czyli Fold & Cut) prowadzone przez KrystynęBurczyk. W kaŜdym z warsztatów wzięło udział ponad 35 uczestników. Ponadto w pracowni całodobowej towarzyszącej konferencji odbyło się4 godzinne spotkanie grupy roboczej „Origami i matematyka”. RównieŜw pracowni wystawiła swoje modele origami (lalki) Barbara Pfützner. Zaprezentowane prace stanowiły doskonałe połączenie matematyki z pięknem sztuki origami.

Z przyjemnościązawiadamiamy, Ŝe XVII Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki odbędzie sięw Kielcach w dniach od 01 do 04 lutego 2008 r. (od piątku do poniedziałku).

7. Galicyjskie spotkania z origami – piknik origami

Galicyjskie spotkania z origami odbywająsięzwykle w drugąniedzielękaŜdego miesiąca (poza wakacjami) w Dworku Białoprądnickim w Krakowie. Spotkania sąotwarte dla wszystkich miłośników origami.

Zgodnie z tradycjąnajbliŜsze, lipcowe spotkanie naszej grupy origami to piknik origami w Zabierzowie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy od godziny 10.00 – 11.00. W programie m.in. mozaika Wulkan (Pauli Verschnick), Bonner Star (Carmen Spring), pokaz zdjęćz konferencji w Bonn (czerwiec 2007) i z VI pleneru origami, nowe modele kreatorów polskich. Planowane zakończenie imprezy w godzinach 18.00. Uczestnicy przywoŜądobry humor, chęćdo składania, cośdo przekąszenia (paczka paluszków, domowe ciasto, czekolada, sałatka, itp.). Gospodarze zapewniająpapier, miejsce do składania, napoje. Istnieje moŜliwośćprzenocowania na karimacie – w tym przypadku prosimy o wcześniejszy kontakt.

Adres: ul. Konwaliowa 22A, 32-080 Zabierzów, tel: 02/2580820 lub 0602601719.

http://map24.interia.pl/search?q=Konwaliowa%2C+32-080+Zabierz%C3%B3w%2C+Polska&m=1

Dojazd z Krakowa autobusem MPK nr 238 (z ośWidok, czyli Bronowic Nowych)

http://rozklady.mpk.krakow.pl/aktualne/0238/0238rw01.htm

lub busami w kierunku Krzeszowic (odjeŜdŜająz ulicy Zygmunta Augusta w pobliŜu Dworca PKP oraz z ulicy Krupniczej (linia JK) -http://www.vadis.pl/ (naleŜy szukaćpołączeńz Krakowa do Krzeszowic). W obu przypadkach naleŜy wysiąśćna przystanku Zabierzów Ośrodek Zdrowia.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt e-mailowy – prześlemy więcej informacji.

Kolejne spotkanie – juŜpo wakacjach – prawdopodobnie 16.09.2007 (w dniach 8-10.09.2007 w Wielkiej Brytanii jest 40-ta konferencja i byćmoŜe komuśod nas uda siępojechać).

8. Cykliczne spotkania origami w Polsce.

Prosimy o nadsyłanie informacji do tego działu na rok szkolny 2007/2008

• Spotkania Galicyjskiej Grupy Origami -druga niedziela kaŜdego miesiąca, godzina 16.00, Dworek Białoprądnicki, Kraków, ul. Papiernicza 2. Zajęcia przeznaczone dla dorosłych, bezpłatne (naleŜy przynieśćwłasny papier).

9. Polskie źródła informacji o origami.

 • GraŜyna Karasińska-Kraszkiewicz z Łodzi, znana miłośnikom origami jako GraŜka, prowadzi listędyskusyjnąo origami w języku polskim. Lista dyskusyjna jest dostępna pod adresem: http://forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=16475

 • Fotoforum origami dostępne jest pod adresemhttp://fotoforum.gazeta.pl/71,1,884.html?f=12466 . Moderatorem jest molla7.

 • Strona internetowa Polskiego Centrum Origami: www.origami.org.pl

  • Strona internetowa Polskiego Towarzystwa Origami -Papierowe Fantazje:

  • www.origami.art.pl/pto
 • Strony internetowe Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki www.snm.org.pl i strony internetowe oddziałów SNM http://www.snm.org.pl/oddzialy.html zawierająinformacje

o planowanych konferencjach i kursach, w tym równieŜzwiązanych z origami matematycznym.

10. W najbliŜszym czasie w Polsce i na świecie.09-14.07.2007 – obóz origami (Origami Tabor), Szekszard, Węgry, Kontakt: Ibolya Tuzy

ibolya@kvantum.hu

29-31.07.2007 – NOA Symposium, Kazuno, Akita Pref. Japan 10-12.08.2007 – Hungarigami, kongres Magyar Origami Kör, Pecs, Węgry

http://www.freeweb.hu/origamisok/indexa.htm

15-17.08.2007 – konferencja origami w Rumunii 17-19.08.2007 – Tanteidan Convention, Tokyo, Japan 17.08-30.12.2007 – Treasures of Origami Art, Tikotin Museum of Japanese Art, in Haifa,

Israel 05-30.09.2007 – Origami Peace Tree 2007 in Brazil, Rio de Janeiro, Brazylia. http://www.iap-peacetree.org/opt/project.html

06-09.09.2007 – 40th BOS Convention, Cambridge.

http://www.britishorigami.info/society/meetings/cons.htm

27.10.2007 KOTE XVIII „Śladami mistrza Akira Yoshizawy. W przestrzeni wielkich mistrzów jest miejsce na hobby i edukację.”, Warszawa, Szkoła Podstawowa Nr 319,

www.origami.org.pl

01-04.11.2007 – the 25th CDO Convention, Verbania Pallanza, Lake Lago Maggiore, near Milan, Włochy. Goście zagraniczni: Miyuki Kawamura i Roman Diaz. http://www.origami-cdo.it/cdo/convegno/conv07en.htm )

02-04.11.2007 – Folding Australia 2007 (Australia / Melbourne)• http://www.papercrane.org/ 08-11.11.2007 – 2007 PCOC Pacific Coast Origami Conference, Fairmont Hotel, Vancouver, Kanada. Kontakt: Lisa David lisa@origami.as http://www.pcoc2007.com/

16-18.11.2007 –2 Międzynarodowa konferencja „Dydaktyka origami” (Didaktik des Papierfaltens), Glashaus, Freiburg, Niemcy. www.origamischule.com Kontakt: Joan Sallas info@origamischule.com

17-18.11.2007 – 3rd Origami Tanteidan Nagoya Convention, Nagoya University of Arts, Kitanagoya, Japan Luty 2008 – 5th Swiss Origami Convention

17-20.04.2008 – OSN Dutch Convention, Menorode Conference Center, Elspeet, Holandia. 02-04.05.2008 – VII Plener Origami, Poręba, Polska, Galicyjska Grupa Origami. Kontakt: Ela Udziela eudziela@poczta.onet.pl i Wojciech Burczyk burczyk@mail.zetosa.com.pl

11. Uwagi końcowe

Celem biuletynu jest dostarczenie wszystkim zainteresowanym informacji o tym, co siędzieje w polskim środowisku origami. Prosimy o przekazanie informacji wszystkim zainteresowanym. Prosimy teŜo nadsyłanie informacji o zdarzeniach związanych z origami -umieścimy je w biuletynie. TakŜe inne materiały do biuletynu sąmile widziane.

Biuletyn ten jest rozsyłany bezpłatnie osobom, które wyraziły chęćjego otrzymywania. Jeśli otrzymujesz tęinformacjęprzez pomyłkęlub nie chcesz jej juŜotrzymywać– wyślij e-mail na adres burczyk@mail.zetosa.com.pl . Jeśli chcesz otrzymywaćbiuletyn, a nie jesteśna liście wysyłkowej -przyślij nam swój adres e-mail.

Pozdrawiamy

Krystyna i Wojtek Burczyk